NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.Evidentiranje stavbe v zemljiškem katastru in katastru stavb (vpis oz. vris stavbe), Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Evidentiranje stavbe v zemljiškem katastru in katastru stavb (vpis oz. vris stavbe), Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Kateri podatki se evidentirajo v katastru stavb?

V katastru stavb evidentiramo vse podatke o stavbah in njenih delih. To storimo z izdelavo elaborata za vpis stavbe v kataster stavb. Z lastniki opravimo obravnavo s terenskimi meritvami. Na koncu lastnike stavbe oz. lastnike posameznega dela stavbe, seznanimo z elaboratom evidentiranja stavbe.
V primeru, da zemljišče pod stavbo ni evidentirano v zemljiškem katastru je potrebno poleg vpisa stavbe v kataster stavb, speljati tudi postopek določitve zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, in naprej v kolikor bi objekt moral imeti hišno številko po predpisih, moramo poleg omenjenih zahtev vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.


Če je stavba v lasti enega lastnika in ima stavba po določbah ZEN en del stavbe, je lahko zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb priložen elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.

Geodetska uprava RS na podlagi zahteve in našega elaborata za vpis stavbe v kataster stavb izda poseben sklep ter stavbo vpiše v kataster stavb in v zemljiški kataster v koliko je bilo potrebno izdelati tudi elaborat za določitev zemljišča pod stavbo.

Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/2007 - Odločba US) določa, da mora investitor v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.
Ne glede na predpise, pa je takšno evidentiranje potrebno, če želimo imeti urejen pravni status objekta. Tovrstna urejenost je nujna ali priporočljiva, kadar želimo npr. stavbo prodati, razdeliti solastnino, ki obstoji na stavbi, zgraditi prizidek k obstoječi stavbi ali pa zavarovati kredit s hipoteko na stavbi.
Evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje sprememb se lahko izvede le na podlagi ustreznega elaborata, ki ga po zakonu lahko izdela ali geodetsko podjetje ali projektant (2. odst. 64. čl.., 4. odst. 81. čl. in 2. odst. 87. čl. ZEN).


Pomembno je tudi dejstvo, da vpis stavbe v kataster stavb ne pomeni tudi njene legalizacije.

V stik z nami lahko pridete na več načinov:

- osebno v naši pisarni na Zbiljski c. 4 v Medvodah (vedno dovolj parkirnih mest)
- pokličite nas na tel.:01 361 34 91, 040 848 498
- pišite nam na info(a)nepremicnina.eu
- pošljete klasično pošto na Geodetski biro Ema Huth d.o.o., Zbiljska c. 4, 1215 Medvode
Z veseljem vam bomo pomagali!

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.