NepremičnineGeodetski biro Ema Huth d.o.o.Gospodarska javna infrastruktura GJI, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Gospodarska javna infrastruktura GJI, Geodetski biro Ema Huth d.o.o.

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture GJI, ki se vodi samostojno, je zbirka podatkov:

• Komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod, odlagališče odpadkov...)
• Elektronskih komunikacij
• Vodne infrastrukture
• Prometne infrastrukture (ceste, železnice, pristanišča, letališča...)
• Energetske infrastrukture (plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava...)
• Infrastrukture za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja
• Druge GJI(zelene in javne površine, pokopališča, ekološki otoki, prometna signalizacija...)

Namen pa je zagotavljati pogoje za uspešno evidentiranje in posredovanje podatkov o objektih GJI, kar omogoča prikaz zasedenosti infrastrukture v prostoru in s tem lažje in varnejše upravljanje s prostorom. V sistemu GJI sodelujejo občine, ministrstva in ostali upravljavci ter vsi ostali, ki podatke potrebujemo. Njihov cilj pa je zagotoviti kakovostne, redno vzdrževane podatke in le te posredovati uporabnikom.Za vas (kabelski in ostali operaterji, elektro, komunalna podjetja...) izdelujemo elaborate GJI. Na vašo željo opravimo tudi vse terenske meritve. Končni elaborat GJI se odda na Geodetsko upravo RS.

Vpis v zbirni kataster GJI.

Lastniki GJI in drugi subjekti, ki so dolžni posredovati podatke o GJI v zbirni kataster GJI, morajo le te oziroma njihove spremembe v obliki elaborata sprememb posredovati Geodetski upravi RS. V skladu z zakonodajo morajo biti vse spremembe na objektih posredovane v zbirni kataster GJI
najkasneje v 3 mesecih od njihovega nastanka, v (operativni) kataster pa vpisane najpozneje v 15 dneh po dnevu pravnomočnosti uporabnega dovoljenja. Geodetska uprava RS je v skladu s 16. členom Pravilnika določila izmenjevalne formate datotek elaborata sprememb in izhodnih datotek iz zbirnega katastra GJI s pripadajočimi šifranti, ter način oštevilčenja elaboratov sprememb s strani GU, kar je podrobneje razloženo v dokumentih: izmenjevalni formati in šifranti datotek elaborata sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture http://e-prostor.gov.si/fileadmin/gji/elaborati/format_sifrant_3.02.pdf dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu elaborata sprememb http://e-prostor.gov.si/fileadmin/gji/elaborati/dodatna_pojasnila_1.012.pdf
Zgoraj navedene povezave do dokumentov se lahko v prihodnje zaradi objave nove verzije dokumenta spremenijo. Do aktualnih informacij je mogoče dostopiti preko povezave http://e-prostor.gov.si/index.php?id=240
V elaboratu sprememb se posredujejo grafični in atributni podatki o objektih GJI. Grafični podatki o objektih GJI se podajajo bodisi z linijo, točko ali poligonom. Atributne podatke sestavlja 16 osnovnih in 9 posebnih atributov. Od vrste objekta GJI je odvisno, katerim posebnim atributom je
potrebno določiti vrednost. Predpisane datoteke elaborata sprememb, ki predstavljajo t.i. vhodne datoteke v zbirni kataster GJI, so identične izhodnim datotekam za izdajo podatkov iz zbirnega katastra GJI. Elaborat sprememb, s katerim lastnik posreduje podatke ali spremembe podatkov o objektih GJI oziroma Geodetska uprava RS izdaja podatke, vsebuje naslednje izmenjevalne datoteke:
Osnovna datoteka je obvezna datoteka vsakega elaborata ter izdajanja podatkov iz zbirnega katastra GJI in predstavlja krovno datoteko, nekakšen metapodatek, ki vsebuje informacije o vseh datotekah, ki so vsebovane v elaboratu. Datoteka lokacijskih podatkov o območju elaborata sprememb je poligonski sloj, s katerim se določi območje, na katerem se podatki ene vrste GJI (npr. ceste, vodovod itd.) spreminjajo. Območje mora biti definirano tako, da ne seka nobenega že obstoječega objekta iste vrste in istega lastnika v zbirnem katastru GJI. Območje lahko seka že obstoječe
omrežje iste vrste in istega lastnika v vozlišču, kjer se stikajo objekti ali pa območje zajema zaključeno enoto, v kateri je celotno omrežje. Atributni podatki za območje niso potrebni. Datoteka lokacijskih in atributnih podatkov predstavlja objekte, ki imajo isto topološko obliko (točka, linija ali poligon) in se po šifrantu vrste objektov GJI uvrščajo v isto skupino (skupino predstavlja najpodrobneje določena šifra, objavljena v Pravilniku oziroma objekti, ki imajo po
šifrantu identični prvi dve številki v šifri vrste objekta GJI – npr. 1100 ceste, 3100 vodovod). Pri posredovanju vsake spremembe podatka je potrebno posredovati tako atributne kot lokacijske podatke, kar pomeni, da mora imeti vsaka datoteka lokacijskih podatkov pripadajočo datoteko atributnih podatkov ter obratno. Število datotek lokacijskih in atributnih podatkov v elaboratu sprememb je torej odvisno od števila različnih vrst objektov GJI in njihovih topoloških oblik.
Datoteke podatkov o nadmorskih višinah objektov predstavljajo podatke o absolutnih nadmorskih višinah najvišjih točk objektov GJI. V primeru poligonskih in linijskih objektov se zapišejo v posebne ločene datoteke lokacijskih in atributnih podatkov o višinskih točkah, in sicer za vse objekte enake topološke oblike, ne glede na šifro vrste objekta GJI (znotraj ene osnovne šifre vrste, npr. 3200) v isti datoteki. Podatki o nadmorskih višinah točkovnih objektov pa so sestavni del obveznih atributov, vodenih v datoteki atributnih podatkov točkovnih objektov GJI. Primeri izmenjevalnih datotek in izdelanih elaboratov sprememb so na voljo na: http://e-prostor.gov.si/index.php?id=431.
Opozoriti velja, da se v zbirnem katastru GJI stvarne pravice zaenkrat še ne evidentirajo. Lastnik, ki se evidentira v atributu »MAT_ST« je informativnega značaja, tega podatka ob vpisu ni potrebno dokazovati z uradnimi dokumenti. Z vpisom v zbirni kataster GJI ne rešujemo težav, povezanih z neurejenim lastniškim razmerjem z lastniki zemljišč, na katerih leži GJI.

Kratka razlaga v publikaciji uporabljene terminologije:

Gospodarska infrastruktura - je infrastruktura, ki je neposredno namenjena izvajanju nalog s področja prometa, energetike, komunalnega gospodarstva, elektronskih komunikacij, upravljanja z vodami in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja.

Gospodarska javna infrastruktura (GJI ) - je gospodarska infrastruktura, ki je neposredno namenjena izvajanju nalog gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist. V publikaciji uporabljamo okrajšavo GJI, ki zajema tudi gospodarsko infrastrukturo.

Objekti GJI - so gradbeno inženirski objekti, ki tvorijo omrežje gospodarske infrastrutkure.

Objekt GJI je najmanjša enota v zbirnem katastru GJI, za katerega veljajo enake lastnosti (vrednosti atributov).

Zbirni kataster GJI - je zbirka podatkov, ki jo vodi Geodetska uprava RS in predstavlja zbirko podatkov vseh GJI na območju Republike Slovenije. Zbirka v času izida te publikacije še ni popolna.

Kataster GJI - je zbirka podatkov, ki jo zagotavlja lastnik GJI in vsebuje podatke o GJI istega lastnika. V katastru GJI so lahko zbrani podatki o raličnih vrstah GJI.

Operativni kataster GJI - je zbirka podatkov, ki jo praviloma vodi izvajalec gospodarske javne službe in vsebuje najpodrobnejšo raven podatkov o objektih GJI.

Elaborat sprememb - elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih GJI, ki ga določa Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur. l. RS, št. 9/2004) - v nadaljevanju Pravilnik.

Nadmorska višina - je ortometrična višina, ki jo lahko poljubno poimenujemo tudi nadmorska višina (H). Izhodišče je geoid in odraža značilnosti fizičnega površja in gostote zemeljskih mas. Ploskev geoida se na področju morij in oceanov prilega srednjemu nivoju gladine morja.

GNSS - globalni navigacijski satelitski sistemi so sistemi za določevanje položaja na podlagi opazovanih razdalj do satelitov.

RTK (Real Time Kinematic) - je GNSS metoda izmere, v osnovi kinematična metoda izmere, ki temelji na faznih opazovanjih. Za dosego primerne - centimeterske –natančnosti, morata mobilni in referenčni sprejemnik istočasno sprejemati signal vsaj štirih satelitov. RTK izmera je primerna za različne geodetske naloge.

Izdelamo vam tudi GIS aplikacijo z vašimi komunalnimi vodi z dostopom preko interneta.

Za več informacij stopite v stik z nami:

- osebno v naši pisarni na Zbiljski c. 4 v Medvodah (vedno dovolj parkirnih mest)
- pokličite nas na tel.:01 361 34 91, 040 848 498
- pišite nam na info(a)nepremicnina.eu
- pošljete klasično pošto na Geodetski biro Ema Huth d.o.o., Zbiljska c. 4, 1215 Medvode
Z veseljem vam bomo pomagali!

Geodetski biro Ema Huth d.o.o.