NepremičnineNoviceOnemogočen dostop do podatkov

Onemogočen dostop do podatkov

OBVESTILO: Onemogočen dostop do podatkov o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe

Ustavno sodišče RS je o zahtevi Informacijskega pooblaščenca za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 114. člena ter 117. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 106/10 – ZDoh-2H) in 3. točke 2. člena, 13. točke prvega odstavka 6. člena, 10. alinee 2. točke prvega odstavka 7. člena, 8. člena ter 16. člena Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/07 in 33/09) z odločbo št. U-I-98/11-17 z dne 26.9.2012:
- odločilo, da so 117. člen, ki ureja distribucijsko okolje, in posamezne določbe Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov, zlasti tiste, ki urejajo potrdila o parceli, potrdila o stavbi in delih stavbe ter lastninski list, skladne z Ustavo RS,
- razveljavilo prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN, kolikor določata javnost zemljiškega katastra in katastra stavb v delu, ki se nanaša na podatke o lastniku, če gre za fizično osebo.

Razveljavitev prvega in drugega odstavka 114. člena ZEN vpliva na javnost podatkov o lastnikih nepremičnin. Podatke o lastnikih nepremičnin (ime in priimek, naslov, leto rojstva), ki so fizične osebe, lahko pridobijo izključno subjekti iz tretjega odstavka 114. člena ZEN:
- vsak lastnik nepremičnine – o lastnih nepremičninah,
- državni organi in notarji – za izvajanje uradnih nalog,
- geodetska podjetja – za izvajanje geodetskih storitev,
- druge osebe – če tako določa zakon.

Če je nepremičnina (zemljišče, stavba) v solastnini, lahko podatke o lastnikih te nepremičnine pridobi katerikoli solastnik nepremičnine.

Osebe, ki niso subjekti iz tretjega odstavka 114. člena ZEN, ne smejo vpogledovati v podatke o lastnikih nepremičnin, ki so fizične osebe, oziroma ne smejo pridobiti potrdila, izpisa, izrisa, podatkov oziroma drugih dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke o lastniku nepremičnin, ki je fizična oseba.

Spremenjena ureditev velja za elektronske storitve vpogleda in prenosa podatkov in za izdajanje podatkov in dokumentov.

Zaradi odločitve Ustavnega sodišča RS, da se razveljavita prvi in drugi odstavek 114. člena ZEN, bo izvedena uskladitev in prilagoditev:
- elektronskih storitev za vpogled in posredovanje podatkov,
- programske opreme za izdajanje potrdil,
- programske opreme za izdajanje podatkov,
- postopkov poslovanja z arhivskimi gradivi in elaborati .

O izvedenih uskladitvah bodo uporabniki sprotno obveščeni.

Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-98/11-17 z dne 26.9.2012 o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 114. člena ZEN je objavljena v Uradnem listu RS, št. 79/2012 z dne 19.10.2012. Odločba stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vir: gurs